Výbory, komise, dozorčí rada (2014-2018)

 

Informace k výborům, komisím, dozorčí radě

Jelikož mnoho občanů přesně neví, jakým způsobem se zřizují a obsazují výbory a komise města, jakou mají funkci a co všechno je jejich náplní, uvádím ve stručnosti několik informací.

 

Výbory:

V souladu s § 117 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města.

 

Finanční výbor ze zákona provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

 

Kontrolní výbor ze zákona kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

 

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné a jejich předsedou je vždy člen zastupitelstva města.

 

Komise:

Podle § 122 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města.

Rada města Vratimova se rozhodla zřídit pro období 2014-2018 tři komise (Stavební a dopravní, Bytovou a sociální, Zájmovou).

 

Dozorčí rada:

Město Vratimov je 100% vlastníkem společností Teplo Vratimov, s.r.o. a Vratimovské služby, s.r.o.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu města je vyhrazeno navrhovat zástupce města do orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání.

 

 

 

 

Personální obsazení jednotlivých výborů a komisí pro volební rok 2014 - 2018

 

Zastupitelstvo města 15. 12 .2014 projednalo a schválilo složení výborů.

Finanční výbor:

Předseda: Ing. Petr Urbanec

Členové: Bc. David Böhm, Mgr. Daniel Kašička, Aleš Šklář, Dorika Valasová

 

Kontrolní výbor:

Předseda: Ivo Kičmer

Členové: Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Jiří Klega

 

Rada města 2. 12. 2014 projednala a schválila složení jednotlivých komisí.

Stavební a dopravní komise:

Předseda: Ing. Ivo Kiška

Členové: Ing. Christos Kirkopulos, Ing. Zdeněk Nejtek, Ing. Petr Urbanec, Ing. Jiří Pardubický

 

Bytová a sociální komise:

Předseda: Mgr. Kateřina Čechová

Členové: Ing. Lenka Kičmerová, Ing. Lucie Krausová, Mgr. Radek Nitka, Jaroslava Machová

 

Zájmová komise:

Předseda: Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.

Členové: Zdeněk Gürtler, Kamil Hrabec, Mgr. Kateřina Kubíčková, Lukáš Zemba.

 

 

Zastupitelstvo města 15. 12. 2014 projednalo a schválilo složení dozorčích rad.

Teplo Vratimov, s.r.o.

Aleš Šklář, Ing. Ivo Kiška, Mgr, Ing. Pavel Janků

 

Vratimovské služby, s.r.o.

Mgr. Iveta Zechová, MUDr. Alice Dudová, Mgr, Ing. Pavel Janků

 

Mgr. Radek Nitka

zastupitel /Nezávislí/