Vítejte na webu občanského sdružení PRO Vratimov o.s.

Buďte informováni také Vy!

Přihlaste se k odběru novinek:

 

 

Diskutujme společně na Facebooku:

(09/2016)

www.facebook.com/PROVratimov/?fref=ts

 

 

Akce na podporu HEMATOONKOLOGIE v Ostravě

(13. 11. 2016)

Svodidla

(21. 12. 2015)

Věřím, že v současné době už lidé řeší dozajista jiné záležitosti, ale vzhledem k neustálým dotazům na dané téma, rád uvedu pár informací, jež snad pomohou k pochopení problematiky. 

 

 

 

Otázka č. 1: Proč jsou podél části nově vybudovaného chodníku vedle ulice Datyňská ocelová svodidla a proč jsou jen podél části a nikoliv po celé délce chodníku?

 

Odpověď: Technický předpis TP 114, vydaný Ministerstvem dopravy v bodě 2.6.8 stanovuje: „Svodidlo se osazuje tam, kde to vyžadují ČSN a další předpisy. Mimo to jsou případy, kdy o osazení rozhoduje projektant s objednatelem v rámci projektové dokumentace (nebezpečná místa, která nejsou uvedena v ČSN).

Jde například o svodidlo, které se má obecně osadit jednak tam, kde vlivem charakteru trasy jsou vyšší důvody vyjetí vozidla z vozovky a kde při tom hrozí takovému vozidlu, resp. jeho osádce, velké nebezpečí a také tam, kde toto vozidlo může ohrozit životy lidí pohybujících se v okolí vozovky. Hlavními důvody vyjetí mohou být například: spánek nebo mikrospánek při monotónní jízdě a špatný stav povrchu vozovky (voda, sníh, náledí), nepřiměřená rychlost, či nebezpečný způsob jízdy.

K tomuto řešení bývá přistupováno především v tzv. extravilánu. Jde o souhrnné označení pro nezastavěnou část obce, resp. nezastavěnou část jejího katastrálního území. V našem případě se jedná o prostor od dopravní značky označující konec obce, tedy její tzv. intravilán, a proto není svodidlo umístěno dále směrem do středu obce.

Jako dovětek k této otázce si dovolím doplnit i informaci, že je intenzivně plánováno pokračovat v budování chodníku podél ulice Datyňská a to v úseku mezi ul. Karla Velčovského až ke křižovatce s ulicemi K Hájence a Rakovecké, včetně úpravy této křižovatky, jejíž současný stav a dopravní řešení je pouze provizorní. V cestě, v současné době, stojí pouze výkup pozemků dotčených nově plánovaným chodníkem. Věřím však, že to nebude překážkou bránící ve vybudování této bezpečnosti prospěšné stavbě.

 

Otázka č. 2: Proč jsou podél části rekonstruovaného chodníku na ulici Frýdecké (v blízkosti radnice a Radničního náměstí) instalovány „dřevěno-lanová svodidla“?

 

 

 

Odpověď: Dle zjištěných informací se jedná o dočasné řešení ochrany vysazených rostlin. V okamžiku, kdy budou rostliny již vzrostlé, bude toto „oplocení“ odstraněno.

Můj osobní postoj k této konstrukci je celkem pozitivní a s daným řešením souhlasím. Pro příklad ukazuji fotografie stejného zahradního řešení podél komunikace v centru Ostravy, v blízkosti Nové radnice.

 

Michal Kocurek

 

 

Drakiáda na Okrajové a Adámkové       (17. 11. 2015)

Další fotografie ZDE >>>  okrajova.webnode.cz/ <<<

Vinobraní na Domě zahrádkářů ve Vratimově

(31.10. 2015)

Další fotografie jsou na webových stránkách

 zahradkari-vratimov.webnode.cz/

 

Oprava střechy - Výměna střešní krytiny v Husobě sboru ve Vratimově - Potřebujeme Vaši pomoc!!!

(19. 5. 2015)

 

V pátek 15. 5. 2015 byla zahájena akutní oprava střechy na Husově kostele ve Vratimově.

 

Stav střechy je v havarijním stavu – začalo zatékat do prostor kostela, kde se nacházejí jedinečné varhany.

„Aby se předešlo nevratným škodám, byli jsme nuceni přistoupit k výměně střešní krytiny. Rozsáhlá výměna krytiny bude stát 600.000 Kč. Bohužel máme v současné době k dispozici pouze polovinu této částky. Z výstav a koncertů na tuto částku nedosáhneme. Obracíme se proto na všechny, kteří navštěvují náš kostel, ale také na všechny občany Vratimova a jeho okolí, kterým není lhostejná budoucnost této historické budovy, s prosbou o finanční příspěvek k uhrazení zbylé části akutní opravy střechy tohoto chrámu.“

Pokud chcete finančně pomoci, můžete využít k bankovnímu převodu číslo účtu Husova sboru ve Vratimově:

1684222329/0800

nebo

můžete osobně předat jakoukoliv finanční částku přímo v kostele Husova sboru paní Jiřině Krejčí a to ve dnech pondělí nebo středa, popř. kdykoliv po osobní dohodě.

 

E-mail: stakr7@seznam.cz

Telefon: 596 732 140 nebo 596 732 742

Webové stránky: https://ccshvratimov.webnode.cz/


 

 

Děkujeme předem všem dobrým duším za každou finanční  pomoc.

Předsedkyně RADY STARŠÍCH  NO  Vratimov

                                                                                                                                                         Jiřina Krejčí
 

 

 

Zúčastnili jsme se akce "jarní úklid Beskyd" aneb kampaň "Poděkuj horám"

(19. 4. 2015)

V sobotu 18. 4. 2015 jsme se společně s Lašským sportovním klubem (plavanifrydekmistek.cz/) zúčastnili jarního úklidu Beskyd, který pořádal spolek "Čisté Beskydy" (www.cistebeskydy.cz/aktuality.html#01). Vycházeli jsme ze sběrného místa Morávka - Lipový, kde jsem nafasovali pytle a vyrazili do lesů. Jedna skupina se vydala po žluté turistické značce k přehradě Morávka, druhá skupiny si vyšla sjezdovku na Morávce a poté se napojila na zelenou turistickou trasu směrem na Travný.

Studené počasí malinko ovlivnilo účast, ale přesto se podařilo nasbírat několik pytlů směsného odpadu a tím přispět k této záslužné akci, kterou spolek "Čisté Beskydy" společně s obcemi zorganizovali. 

Určitě by se měla podobná očista lesa konat přinejmenším jednou za rok - budeme opět připraveni.

  

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

(Mgr. Radek Nitka, 16.2.2015)

 

Místo stavby: oblast křížení ulic Výletní a Záryjské ("malý" železniční přejezd).

 

V rozpočtu města pro rok 2015 je schválena částka 300 000 Kč na vypracování projektové dokumentace (tj. návrh workoutového hřiště vč. odpočívadla, mobiliáře, zpevněné plochy a skatepark/bikepark). [1]

 

Vzhledem k finanční náročnosti celé akce, plánuje město v první fázi postavit workoutové hřiště vč. mobiliáře a zpevněné plochy s odpočívadlem pro cyklisty.

Ve druhé fázi, až po změně územního plánu, je možná realizace skateparku/bikeparku (cca v horizontu 2 let, odhadovaná cena cca 1 mil. Kč [2]).

 

Předpokládaná cena za realizaci první fáze je dle projektové kanceláře cca 850 000 Kč. Na tuto akci město Vratimov plánuje podat žádost o dotaci do Národního programu cestovního ruchu v roce 2015, podprogram „Cestování dostupné všem“, který financuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Výše dotace tvoří maximálně 50% podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50% rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. [1]

 

Myslíme si, že tento projekt bude pro město a občany přínosem. Realizace byla jednomyslně schválena všemi přítomnými zastupiteli.

 

Obrázek 1: Celkový pohled

 

Obrázek 2: Workoutové hřiště – rozmístění překážek

 

 

Zdroje: 

[1] Předloha 4.1 ze dne 4. 2. 2015 "Realizace akce Odpočívadlo vč. workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava-Beskydy a podání žádosti o dotaci do Národního programu podpory cestovního ruchu".

[2] Ústní sdělení z jednání 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova ze dne 4. 2. 2015.

 

 

Les Důlňák v podzimních barvách 

(Michael Official, 11/2014)

 

Informace ZASTUPITELŮ (2014-1)

(23.12.2014)

 

Zveřejňování informací na webu města Vratimova

Lepší informovanost občanů o dění ve městě je jedním z důležitých bodů našeho volebního programu. V lednu 2015 bychom měli mít schůzku s místostarostou Bc. Martinem Čechem, na které bychom chtěli probrat možnosti zveřejnění některých informací na webu města.

 

Problematika zveřejňování informací není zcela jasná. Existuje více právních názorů. Vycházeli jsme z publikace „Práva občanů obce“ [1], kde se mimo jiné uvádí, že občan obce i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, má oprávnění nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Zápisy z jednání rady v tomto výčtu nejsou zmíněny, proto nemá ani občan obce ani fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost právo nahlížet do zápisů z jednání rady. Tato skutečnost však nebrání této osobě požádat o zápis z jednání rady v režimu InfZ, neboť každý má možnost žádat o tyto informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tento zápis pak bude upraven v souladu s omezeními danými InfZ (např. „začernění“ osobních údajů).

 

K otázce, zda-li musí obec usnesení ze zasedání zastupitelstva zveřejňovat na úřední desce nebo na internetu, se v publikaci [1] uvádí: Podle dnes platné právní úpravy neexistuje zákonem stanovená povinnost zveřejnit zápis na úřední desce, či způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejňování těchto dokumentů (po úpravě v souladu s § 5 odst. 7 InfZ) však v souladu s principy dobré správy a transparentnosti veřejné správy lze doporučit.

 

Seznam dokumentů a informací, které by mohly být zveřejněny:

·         Záznam zasedání zastupitelstva ve formátu mp3 (již nyní se každé zasedání nahrává na diktafon, ze zákona je povinnost pořizovat audiozáznam).

·         Zápis ze zasedání zastupitelstva (nyní se na web dává pouze usnesení).

·         Usnesení ze zasedání rady.

·         Usnesení ze zasedání komisí a výborů.

·         Personální obsazení výborů, komisí, dozorčích rad.

·         Zveřejnění úředních hodin starostky a místostarostů.

·         U obou místostarostů zveřejnit seznam jednotlivých oblastí a činností, kterým se budou během svého funkčního období věnovat.

 

Jsme toho názoru, že bychom tyto informace měli zveřejňovat na webových stránkách města a usnadnit tak občanům přístup k informacím.

 

Mgr. Radek Nitka, Bc. David Böhm

 zastupitelé /Nezávislí/

 

Zdroj:

[1] Práva občanů obce: (obecná část) [online]. 3. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra, 2011, 167 s. [cit. 2014-12-20]. Edice dobré správní praxe. ISBN 978-809-0457-904.

 

Informace z jednání zastupitelstva města Vratimova

Od komunálních voleb, v říjnu tohoto roku, k dnešnímu dni měli noví zastupitelé tři zasedání a jednu pracovní poradu.

 

Na prvním ustavujícím zasedání byla zvolena staronová starostka JUDr. Dagmar Hrudová.
Za místostarosty byli místo pana Ivo Kičmera zvolení Mgr. Iveta Zechová a Bc. Martin Čech.
Oba byli zvoleni jako neuvolnění, což znamená, že svoji funkci budou vykonávat při své nynější práci.  Místostarostové se zavázali, že jejich odměny budou stejně vysoké, jako byla odměna bývalého místostarosty (cca 42 000 Kč).

 

Na druhém zasedání se již projednávaly některé zajímavé věci:

·         Výhledově se uvažuje o instalaci kamery u zastávky „Nová škola“. Tato kamera bude zaznamenávat přestupky překročení rychlosti (30 km/hod) a tyto přestupky bude přímo posílat na policii České republiky Ostrava. Tato praxe již funguje na několika křižovatkách v Ostravě, kde se zaznamenávají hlavně průjezdy na červenou.
Před spuštěním těchto kamer by měla proběhnout informační kampaň města.

·         Výstavba dvou „parků“, na které jsme upozorňovali v létě tohoto roku, a které paní starostka obratně využila v předvolební agitaci na stránkách Vratimovských novin, se uskuteční a město na ní získá dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Tato dotace jistě nebude zmíněných 90 – 95%. Podařilo se vysoutěžit nižší částku za realizaci obou projektu výsadby krajinotvorné zeleně oproti původnímu odhadu uvedenému v technické zprávě uložených na úředních deskách města Vratimova (původní odhad byl 4,2 mil. Kč). V současné době nevíme přesnou částku spoluúčasti města na těchto projektech.

·         Místostarostové byli z řad zastupitelů dotázáni, zda někde najdeme informace o jejich pracovní době na úřadě a činnosti, které se budou věnovat. Odpověděli, že na tomto se pracuje a bude to v co nejbližší době umístěno na městský web. 

 

Na třetím zasedání, které proběhlo v Horních Datyních vybírám tyto zajímavé a důležité věci.

      Schválení rozpočtu:

Pro porovnání: v roce 2013 se hospodařilo s rozpočtem cca 130 mil. Kč, pro rok 2014 byl schválen rozpočet cca 183 mil. Kč a pro rok 2015 jsme schválili rozpočet ve výši cca 214 mil. Kč.
Prioritou rozpočtu pro rok 2015 je výstavba kanalizace v Horních Datyních - 77 mil. Kč.
 

Další zajímavé údaje z rozpočtu na rok 2015:

 

·         Koupaliště – výdaje cca 3,5 mil. Kč, příjmy cca 600 000 Kč

·         Odvoz odpadu - 4,6 mil. Kč

·         Výstavba umělého hřiště místo škvárového na fotbalovém stadionu - 12,9 mil. Kč 

·         Opravy silnic Pod Kovárnou, Vodárenská, Višňová atd. Výstavba parkoviště za MěÚ a další opravy silnic - cca 12 mil. Kč

·         Celkem na dopravní obslužnost města cca 2,3 mil. Kč, z toho bezplatná doprava osob nad 70 let 222 000 Kč

·         Přemostění Ostravice pro pěší v místě stávajícího kyslíkovodu - 2,6 mil. Kč

·         Zateplení MěÚ- spoluúčast města 2,9 mil. Kč (získaná dotace 5,5 mil. Kč)

·         Zateplení MŠ H. D.- spoluúčast města 3,5 mil. Kč (získaná dotace 2,1 mil. Kč)

·         Úprava zahrady MŠ Vratimov – spoluúčast města 1,3 mil. Kč (získaná dotace 2,3 mil. Kč)

·         Kamery na budovách města a na hlavních cestách 440 000 Kč (jde o každoroční poplatek z městského rozpočtu).

 

 

      MHD zdarma pro občany starších 70 let

Od 1. ledna 2015 mohou občané města starší 70 let jezdit v MHD zdarma, stačí jim pouze předložit občanský průkaz. Tuto bezplatnou dopravu mohou využít v naší zóně 18 (patří do ní také Řepiště a Paskov) a ostravských zón 1, 2, 3, 4.

 

Petice

Byli jsme informováni o petici, která řeší vyhlášení zákazu jízdy kamionů přes Václavovice. Tím by se zvýšil jejich průjezd přes Vratimov. Město bude vypracovávat spolu s odborníky studii tak, aby byl zamezen vjezd kamionům nad 12 tun po ulici č. 478 (Datyňská a Vratimovská).

 

Městská knihovna a její další budoucnost

Z důvodu malých prostor ve stávající knihovně Kulturního domu se hledají nové prostory. Jako jedna z možností je přestěhovat knihovnu do Obchodního střediska COOP – bývalé prostory drogerie Teta. S tímto návrhem zastupitele seznámila sama ředitelka knihovny Mgr. Hana Pščolková. V roce 2015 by měly proběhnout první studie, zda tyto prostory\ vyhovují a o stěhování do těchto prostor se bude dále jednat.

 

Závěr

Toto jsou ve zkratce základní informace, které byly projednávány na třech zasedáních zastupitelstva města Vratimova.
Rád bych se vyjádřil ještě k jedné věci, která mě velmi mrzí. Tím je nulová účast našich občanů na zasedáních zastupitelstva. Věřím, že občané mají mnoho zajímavých podnětů a připomínek k chodu města. Bohužel to zatím vypadá, že svou ochotu o chod města projevili pouze ve volbách a to ještě pouze 36,6% občanů, kteří přišli k volbám.
Na našem webu, mailu a Facebooku jsme připraveni podněty občanů vyslechnout a předávat je dál k projednání.
Také připravujeme „Hovory s občany“, které zavedla paní Krausová, a o kterých si myslíme, že jsou zajímavou možností občanů diskutovat se svými zastupiteli o jednotlivých palčivých tématech naší obce.

 

S přáním klidných vánočních svátků a vše nejlepšího do roku 2015
za Vámi zvolené zastupitele za Nezávislé 
Bc. David Böhm

 

 

Informace k výborům, komisím, dozorčí radě

Jelikož mnoho občanů přesně neví, jakým způsobem se zřizují a obsazují výbory a komise města, jakou mají funkci a co všechno je jejich náplní, uvádím ve stručnosti několik informací.

 

Výbory:

V souladu s § 117 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města.

 

Finanční výbor ze zákona provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

 

Kontrolní výbor ze zákona kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

 

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné a jejich předsedou je vždy člen zastupitelstva města.

 

Komise:

Podle § 122 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města.

Rada města Vratimova se rozhodla zřídit pro období 2014-2018 tři komise (Stavební a dopravní, Bytovou a sociální, Zájmovou).

 

Dozorčí rada:

Město Vratimov je 100% vlastníkem společností Teplo Vratimov, s.r.o. a Vratimovské služby, s.r.o.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu města je vyhrazeno navrhovat zástupce města do orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání.

 

 

Personální obsazení jednotlivých výborů a komisí pro volební rok 2014 - 2018

 

Zastupitelstvo města 15. 12 .2014 projednalo a schválilo složení výborů.

Finanční výbor:

Předseda: Ing. Petr Urbanec

Členové: Bc. David Böhm, Mgr. Daniel Kašička, Aleš Šklář, Dorika Valasová

 

Kontrolní výbor:

Předseda: Ivo Kičmer

Členové: Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Jiří Klega

 

Rada města 2. 12. 2014 projednala a schválila složení jednotlivých komisí.

Stavební a dopravní komise:

Předseda: Ing. Ivo Kiška

Členové: Ing. Christos Kirkopulos, Ing. Zdeněk Nejtek, Ing. Petr Urbanec, Ing. Jiří Pardubický

 

Bytová a sociální komise:

Předseda: Mgr. Kateřina Čechová

Členové: Ing. Lenka Kičmerová, Ing. Lucie Krausová, Mgr. Radek Nitka, Jaroslava Machová

 

Zájmová komise:

Předseda: Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.

Členové: Zdeněk Gürtler, Kamil Hrabec, Mgr. Kateřina Kubíčková, Lukáš Zemba.

 

 

Zastupitelstvo města 15. 12. 2014 projednalo a schválilo složení dozorčích rad.

Teplo Vratimov, s.r.o.

Aleš Šklář, Ing. Ivo Kiška, Mgr, Ing. Pavel Janků

 

Vratimovské služby, s.r.o.

Mgr. Iveta Zechová, MUDr. Alice Dudová, Mgr, Ing. Pavel Janků

 

Mgr. Radek Nitka

zastupitel /Nezávislí/

 

Poděkování

Jako nově zvolení zastupitelé jsme si chtěli rozšířit své znalosti a nepodcenit přípravu na vykonávání své funkce. Proto jsme absolvovali dne 14. 11. 2014 jednodenní školení "Nové volební období - právní minimum zastupitelů obcí a úředníků obecních úřadů" s přednášející JUDr. Janou Otevřelovou.

Všichni tři jsme se shodli, že školení bylo velmi přínosné. Byly nám vysvětleny procedurální záležitosti při jednání zastupitelstva, práva zastupitele, činnost komisí a výborů a mnoho dalších témat.

I když jsme s tím vůbec nepočítali, město Vratimov nám toto školení zpětně proplatilo. Rádi bychom touto cestou ještě jednou veřejně poděkovali.

Mgr. Radek Nitka

Bc. Hana Nevrlá

Bc. David Böhm

 

 

Bylo to tornádo, či dopad bolidu?

(16.10. 2014)

 

Ve Vratimově došlo dne 16.října 2014 ke katastrofě. Městem se prohnalo tornádo, ale podle prvních závěrů vyšetřovatelů, kteří se ptali svědků na místě, jde možná i o výbuch bolidu, ve výši několika metrů nad zemí. Obdobný, jako tomu bylo v Padkamennej Tunguzce na Sibiři v minulém století.

 

Dnes kolem poledne došlo za účasti mnoha svědků k devastující likvidaci vzrostlých stromů a keřů v oblasti dolního Vratimova. Událost proběhla poměrně rychle. Koruny pokácených stromů směřovaly paprskovitě od epicentra výbuchu, kterým byl památník presidenta Osvoboditele, Tomáše Garigue Masaryka na stejnojmenném náměstí ve Vratimově. Snímky našich dopisovatelů a očitých svědků napoví více.

Paprskovitě rozhozené kmeny stromů

 

Na místě byla dále zastižena firma, který se pokoušela zničené stromy naporcovat a odvézt, aby tak žactvo mohlo nerušeně obdivovat nově vzniklý průhled na naši milovanou průmyslovou zóničku, kde se brzo bude budovat nové zařízení na termické zpracování importovaného odpadu, plastů a dalších v EU nepoužitelných materiálů. Čímž dojde k zviditelnění našeho města, jako ekologického, zeleného města ,které tímto razantním krokem vpřed pomáhá Evropě se stát opět Evropou čistou a zdravou.

   Vzhledem k velkému rozsahu katastrofy bylo rozhodnuto odpovědnými orgány, že se oblast vývratu začistí a přečuhující stromy, které zatím odolávaly přes 70 let podobným katastrofám, se musí zkrátit. Byla zvolena verze zkrácení tzv. metodou na pařez.

Dočištění okolí katastrofy

 

Jsme přesvědčeni, že tento zásah z nebes byl dozajista zásahem shůry, neboť krom pozitivně hodnoceného efektu projasnění pohledu na opravované omítky ZŠ na Masarykově náměstí bude dobrý výhled i na onu průmyslovou část, kde se již dlouho odpad zpracovává ve světově známé firmě A.S.A.

 

Pohodu kolem likvidace přírodní katastrofy rušili jen starší občané, kteří procházeli kolem té spouště a jadrně, charakteristickým dialektem, komentovali práci městským úřadem najaté firmy, která se snažila udržet město čistoskvoucí. Bylo to od těch občanů nezodpovědné, i když se odvolávali na historii města. A nelze se jim divit. Vyrůstali přece jen v totalitě, kde se nedalo jen tak lehce provést ozdravení města od překážející vegetace. Někteří sice tvrdili, že je těch stromů a keřů škoda. Jiní, že ta výsadba kolem Domu s pečovatelskou službou, která byla pořízena za peníze daňových poplatníků, se teď likviduje a že to vypadá nehezky. A kdo že to zase zaplatí?

Neví ovšem, že za několik týdnů se zde zase budou zelenat nové sazeničky keřů, dřevin, které opět porostou několik desítek let a budou při svém růstu poskytovat naději, že naše město bude zase jednou zelené a krásné. Možná těm staříkům došlo, že oni to už neuvidí, protože, pamětlivi zákonům času, musí přejít na druhou stranu řeky Styx.

Planýrka parkových úprav u zastávky DPO

Na druhé straně je nutno vyzdvihnout profesionalitu dřevorubecké party, která provedla likvidaci těch zbytečně stínících stromů a keřů, za použití moderní techniky a přitom nesrazila bustu našeho presidenta Osvoboditele. Na místě neproduktivní a na ošetřování náročné zeleně tak brzo již bude provedena nová dlažka a chodníčky. Ty jsou potřebnější.

A ten trávník, který stále roste a stále se musí kosit, tak bude zglajchšaltován do hezké a pevné plochy, na které se dne 28. října, v den výročí vzniku samostatného českého státu sejdou delegace představitelů našeho města,  aby oslavnými řečmi vyzdvihli význam tohoto místa, v dějinách našeho města.

A k tomu jim budou šumět ve větru poslední dřeviny, které zatím odolaly náporu děsivého vichru motorových pil a strojů na trhání keřů z kořenů.

 

Nebo to snad opravdu byl výbuch bolidu v atmosféře?

 

J. B.

 

Brigáda na Kněhyni (sobota 5. 10. 2014)

 

Zúčastnili jsme se brigády na Kněhyni. Akce organizovaná horolezcem Liborem Uhrem měla zamezit využívání nelegální stezky do Národní přírodní rezervace vytvořením přirozených zábran a valů ze sušek starých stromů.

Další informace a fotografie jsou na adrese: www.beskydskasedmicka.cz/b7/fotogalerie/category/20-brigada-na-knehyni

 

                                                     

 

 

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

 

Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie, která bude dohlížet nad dodržováním vyhlášek a nařízení města a bude nápomocna při řešení dopravní situace na kritických místech frekventovaných komunikací na katastrálním území města Vratimova a Horních Datyň.

 

Pojďme společně prosadit větší bezpečnost v naší obci – pojďme prosadit zřízení městské policie ve Vratimově a Horních Datyních.

 

Více o našem programu ZDE >>> Program <<<

Budeme prosazovat a podporovat instalaci zpomalovacích semaforů – nechceme další betonové ostrůvky!!!

 

Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat instalaci zpomalovacích semaforů, na kritických místech frekventovaných komunikací, vedených městem Vratimov a Horních Datyň.

 

Pojďme společně prosadit instalaci těchto zpomalovacích semaforů – jde o naši bezpečnost a bezpečnost           našich dětí. Již nechceme další tragickou dopravní událost v naší obci.

 

Více o našem programu ZDE >>> Program <<<

Mezinárodní den dětí v Dětském domově – poděkování 

(7. 6. 2014) 

 

V neděli 1. 6. od 9. hodiny probíhal Dětský den pro děti z dětského domova v Ostravě-Hrabové, který zorganizovalo občanské sdružení a motoklub Pakynostra z Vratimova (www.pakynostra.cz ). Za sdružení PRO Vratimov bychom chtěli tímto poděkovat všem občanům Vratimova a Horních Datyň za příspěvek do sbírky pro děti bez svých rodin a domovů, kterou jsme organizovali společně s církví československou husitskou ve Vratimově. Všechny sladkosti a plyšové hračky jsme předali předsedovi sdružení Petru Plískovi. Podle reakcí samotných dětí byla akce velmi vydařená. My si můžeme jenom přát, aby podobných dobročinných akcí bylo v našem regionu více a pomáhalo se těm, kteří to potřebují.

Ludvík Kraus

 

 

VRATIMOV 740. výročí založení města – je tomu skutečně tak?

(15. 5. 2014) 

 

V letošním roce město Vratimov slaví 740. výročí svého založení. Na základě této informace jsme se snažili dopátrat, co bylo tím důležitým milníkem, kdy se začala započítávat historie naší obce.

Bohužel jsme zjistili, že o historii našeho města toho moc nevíme a to málo, co se dalo zjistit, není nikde uveřejněno. Oficiální web města Vratimova nám na rozdíl od okolních měst (www.repiste.eu, https://www.mesto-paskov.cz/mesto-paskov/historie/ ) žádná historická fakta nenabízejí.

 

Dostala se nám do rukou publikace Isidora Valoška „VRATIMOV minulost a současnost papíren“, která byla vydána v roce 1974 k 700. výročí založení města Vratimova a 90. výročí vzniku vratimovských papíren. V letošním roce je to přesně 40 let od vydání této knihy a to logicky znamená, že máme 740. výročí založení našeho města.

Tato informace by mohla být dostačující, nicméně jsme chtěli vědět na základě jakého listu, události či historického faktu se začal datovat začátek rozvoje Vratimova. Kniha Isidora Valoška nám takovou to informaci nepodává, tak že je otázkou, co se stalo v roce 1274 tak zvláštního, že jsme si označili tento rok za pro nás historický tak důležitý?

Zašli jsme si do archivu města Ostravy v Přívoze, kde jsme si nechali vyhledat nikdy nezveřejněnou publikaci Aloise Adamuse „Dějiny Kunčic a Ratimova“ z roku 1955. Zde se nachází mnoho historických událostí, zajímavých jmen, letopočtů, které mohou dát odpověď, proč je zrovna rok 1274 brán jako počátek založení města Vratimova.

Na rozdíl od knihy Isodora Valoška, která byla vydána uprostřed období normalizace a více než samotné historii města a papíren se věnuje spíše založení a úspěchům Komunistické strany ve Vratimově, jsou strojopisem přepsané záznamy historika Aloise Adamuse soustředěné na historická nezkreslená fakta vývoje obcí Kunčice a Ratimova.

Rozhodli jsme se z této publikace čerpat a na webových stránkách www.provratimov.cz sepsat zatím dostupná historická fakta našeho města. Chtěli bychom takto doplnit chybějící informace na oficiálních stránkách našeho města a zároveň rozšířit čtenářům Vratimovských novin přehled o tom, co se událo v naší obci před několika desítkami let. Myslíme si, že naše historie byla daleko bohatší, než se udává pravidelně každý měsíc v článku „Kronika města Vratimova“. Možná je zajímavé vědět, jaké bylo v roce 1932 počasí, nicméně bychom rádi poskytli občanům ucelenější, a doufáme také přínosnější, historické informace o našem městě. Snad se při našem pátrání také dozvíme více o založení Vratimova a letošní údajné 740. výročí budeme mít také historicky podloženo.

 

Pomozte nám shromáždit historické podklady vývoje naší obce od 13. století po současnost. Vaše informace budeme postupně ukládat na webových stránkách: https://www.provratimov.cz/historie-vratimova/ .

Ludvík Kraus

 

Ostrava v obrazech 

Kniha Borise Rennera plná krásných fotografií Ostravy v elektronické formě na Internetu (https://ostravaci.cz/2011/zdroj/index.html) .

 

Informace ZASTUPITELŮ

Informace z jednání ZASTUPITELSTVA

Výbory, komise, dozorčí rada (2014-2018)

Vaši noví zastupitelé pro volební obdoví 2014 - 2018

 za hnutí NEZÁVISLÍ

 

Napište jim své dotazy:

nezavisli-vratimov@email.cz

 

Mgr. Radek Nitka

Bc. Hana Nevrlá

Bc. David Böhm

 

Novinky

Vyšlo nové číslo InfoLetteru 2015-11

09.10.2015 22:04

Vyšlo nové číslo Info Zastupitelů 2015-9 (Vratimovští zahrádkáři)

15.07.2015 20:09
V pondělí 15.7.2015 vyšlo nové číslo Zastupitelů 2015-9, tentokrát na téma Vratimovští zahrádkáři,...

Volby nového výboru sdružení PRO Vratimov

21.05.2015 22:29
V úterý 19.5.2015 bylo dle Stanov sdružení PRO Vratimov navoleno nové vedení. Předsedou byl zvolen...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
PRO Vratimov